Euskaria sariak

By Euskaria

Euskariaren xedea da Euskal Herriaren garapena eta haren bideragarritasuna sustatzea, XXI. Mendean berezko eskubideak dituen herri titularra den aldetik, ikerketak eta proiektuak gauzatuz eta finantzatuz. Halaber, Giza Eskubideen Adierazpenean aurreikusten diren eskubide banako eta kolektiboak sustatzea eta zabaltzea eta, alde batetik, Euskal Herriaren eskubide moralak eta materialak defendatzeagatk eta, bestetik, Herria euskaldun guztion aberria dela defendatzeagatik diskriminazio-motaren bat jasan dutenak babestu eta defendatzea.

Aurreko helburu horiek garatzeko, Fundazioak Sariak sortu ahal izango ditu, fundazioaren xedean laguntzen duten pertsonentzat.

Euskaria jakinarazi nahi du 2014an omenaldi nazional bat eratzea erabaki duela Fundazioaren xedearekin bat etorriz bizi-ibilbidea egin duten pertsonei edo entitateei aitorpen publikoa eskaintzeko. Aipatutako omenaldia urteko izaeraz sortzen da.

Antolakuntzaren eta proiektuaren definizioa.

A hautagaiak:

Gure Herriaren helmugak hobetzeko, mantentzeko eta bizirauteko eragiten duten interesak eta irrikak sustatzen dituzten pertsona fisikoek eskuratu ahal izango dute saria (Nafarroako Euskara Elkartea).

Halaber, helburu horietan lagundu duten entitateek ere aukera izango dute.

B Aurkezteko modua eta epea:

Hautagaitzak idatziz aurkeztu beharko dira Euskariari Aberri Eguna ospatu aurretiko bi hilabete lehenagora arte. Era berean, hautagaitzen aurkezpenek hautagaiaren perfila jaso beharko dute, merituak edo ondorioetarako egokitzat jotako edozein ekarpen adieraziz.

Hautagaitzak idatziz bidaliko dira helbide honetara: euskariafundazioa@gmail.com

C Hautagaitzak hautatzea:

Hautagaitzak aurreikusitako epeetan jasotakoan, Epaimahaiak aztertu eta baloratu egingo ditu, eta erabakia Epaimahaikoen gehiengoaz hartuko da.

D Izendatuari jakinaraztea:

Ohizko bideetatik, bisita pertsonala eginez eta abar egingo da. Sarituak uko egiten badio, Epaimahaiak beste bat hautatu ahal izango du, aurkeztutako hautagaien artean, edo deialdia hutsik ere deklaratu ahal izango du.

E Argitalpena:

Epaimahaiaren proposamena hartuta, argitaratu egingo da Epaia. Epaia jendaurrera agertuko da, ahalik eta hedapen handienaz.

F Saria ematea:

Saria jendaurreko ekitaldian emango da, eta dagokion hedapena emango zaio ekitaldiari ere.

G Epaimahaiaren osaera:

Fundazioak izendatutako sei lagunek osatuko dute epaimahaia; horietatik hiru Fundazioko kideak izango dira. Epaimahaiak presidentea izendatuko du, betiere Fundazioko kide bat, eta idazkari bat ere izendatuko du. Erabakiak gehiengoaz hartuko dira. Berdinketa gertatuz gero, kalitatezko botoa izango du presidenteak.

Euskal Herrian, 2014ko otsailean

Premio Euskaria

Euskaria tiene como objeto el promocionar el desarrollo de Euskal-Herria y su viabilidad, como pueblo titular de derechos propios, en pleno siglo XXI, mediante la realización y financiación de investigaciones y proyectos, así como. Promocionar y difundir los derechos individuales y colectivos que se prevén en las Declaraciones de Derechos Humanos y apoyar y defender a quienes han sufrido discriminación de algún tipo por haber defendido los derechos morales y materiales de Euskal-Herria y la idea de este país como patria común de todos los vascos.

Para el desarrollo de los anteriores objetivos, la Fundación podrá crear Premios a las personas que colaboren con el objeto de la fundación.

Euskaria desea comunicar que ha decidido instituir en el año 2014 un homenaje nacional como reconocimiento público, a las personas o entidades cuya trayectoria vital coincida con el objeto de la Fundación. El citado homenaje se instituye con carácter anual.

Definición de la organización y proyecto.

A Candidatos:

Podrán optar al galardón aquellas personas físicas que: promocionen los intereses y anhelos en cuanto afecten a la supervivencia, mantenimiento y mejora de los destinos de nuestro País (Asociación Euskara de Navarra).

Podrán optar así mismo, entidades que hayan contribuido a tales fines.

B Forma y plazo de presentación:

Las candidaturas deberán presentarse por escrito a la Fundación Euskaria hasta dos meses antes de la celebración del día del Aberri Eguna. Así mismo la presentación de candidaturas deberá contener el perfil del candidato señalando los méritos o cualquier aportación que se considere adecuada al efecto.

Las candidaturas se enviarán por escrito a la dirección euskariafundazioa@gmail.com

C Elección de las candidaturas:

Recibidas las candidaturas en los plazos previstos, el Jurado procederá al estudio y valoración de las mismas, tomándose una decisión por mayoría de los miembros del Jurado.

D Notificación al designado:

Se realizará por los cauces habituales, visita personal etc., En el caso de sea rechazado por parte del premiado, el Jurado podrá elegir otro entre los candidatos presentados o declarar nula la convocatoria.

E Publicación:

Adoptada la propuesta del Jurado se procederá a la publicación del Fallo. Este se hará público dándose la mayor difusión posible.

F Entrega del galardón:

La entrega del galardón se efectuará en un acto público, al que se le dará la oportuna difusión.

G Composición del Jurado:

Estará formado por seis personas designadas por la Fundación, de los cuales tres, serán miembros de la Fundación. El Jurado nombrará de entre su seno un presidente, que deberá ser miembro de la Fundación, y un secretario. Se adoptarán las decisiones por mayoría. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.

Euskal Herria febrero del 2014