Demokrazia Bai! Hego Euskal Herrian

Posted: 1st enero 2019 by Euskaria in Sin categoría

Abajo en castellano

Gure ikuspegi demokratikotik abiatuta, atzera ezina da estatus berria landu eta indarrean jartzea Euskadiko Erkidego Autonomoa osatzen duten lurraldeetan. Saihestezinak dira, bestalde, Nafarroako instituzioek autogobernua garatzeko egin dituzten proposamenak ere.

2018-12-18, Donostia. Demokrazia Bai-ren agerraldia. Estatus berri bati buruzko agiria, eta agiri hori sostengatzen duten sinadurak aurkeztuo dituzte. Han izan dira, besteak beste, Juan Jose Ibarretxe, Joseba Azkarraga, Iñigo Iruin, Rafa Diez, Nekane Alzelai.
18-12-2018, San Sebastián. Comparecencia de Demokrazia Bai, para presentar un manifiesto sobre el nuevo estatus y las firmas que lo sustentan. Comparecerán entre otros Juan Jose Ibarretxe, Joseba Azkarraga, Iñigo Iruin, Rafa Diez, Nekane Alzelai.

Espainiako Konstituzioak berrogei urte indarrean bete dituen honetan, gutariko asko aurkitzen gara frankismoa bukatzear zegoen garaian bizi izandakoaren antzeko bidegurutzean.

Hori bai, gaur egun oraindik jadaneko diren lege esparruak onartu zireneko testuinguru politikoak gaurkoetatik guztiz desberdinak dira. Lau aipatuko ditugu- Orduan onetsitako legeak frankismoaren garaian ondutako botere faktikoen indar giroan izan ziren. Gaur egun, bestalde, ETA betirako desagertu da eskenategi politikotik; eta azkenik gehiengoa dira orduko prozesu haietan izan ez ziren hautesleen belaunaldiak. Euskal gizartearen nahiak eguneratzean, ezaugarri globalpean datorren etorkizunerako erronkei begira, gure hezurdura instituzionalaren erreformulazio lasterra eta sakona eskatzen dute, bai eta gure kontsentsu eta erabakiek ere.

Honi guztiari Estatu mailako une honetako koiunturaren ezaugarriak gehitu behar zaizkio. Lau hamarkada iragan ondoren, ematen zuen hauetan metatutako esperientziaren ondoren demokrazian sakontzen jarraitzeko gogoetak etorriko zirela, tartean lurralde eredua edota monarkia bera Estatuaren forma bezala.

Alderantziz gertatu da ordea. Estatuaren egiturak bere osotasunean kutsatuz, ustelkeria eta demokraziaren aurkako inboluzio olatua nagusitu da azken urteetan. Integrismo erreakzionarioa Botere Judizialaren jabe egin da. Eragin handiko gune politiko eta mediatikoetatik ereiten ari da eta sustraía hartzen fundamentalismo gisako bat, era berean doktrinarioa eta intolerantea. Burdinezko sapaia jartzen dio indarrean den Konstituzioari eta talka egiten du gehiengo politikoekin bai Katalunian zein gure herrian bertan, izan Euskadiko Autonomi Erkidegoan edo Nafarroako Foru Komunitatean.

Azken batean, Espainiako panorama politikoa arnasezina da gaur Kataluniakoa edo gurea bezalako jendartearentzat, honen guraria baita demokrazia eredu bat bertako herritargoaren borondatearekiko errespetuan oinarritua. Hala da Estatu espainoleko eremu politiko esanguratsu batentzat ere, benetan nahi izango lukeelarik birsortze demokratikorako prozesua ireki.

Iruditzen zaigu beraz ez dugula gehiago itxaron behar eta bai ordea estatus berri baten trena hartu, etorkizun demokratiko berri baterako eta aldaketarako eragile izan dadin.

Ibilbide desberdinetatik etorrita ere, denok bat egiten dugu oinarrizko lehen konstatazio honetan: Euskal herritarrok nazioa gara.

Kontzeptuak berez nortasuna ematen digu erkidego politiko moduan eta Zuzenbide iturri bihurtzen da estatus berriari begira.

Iturri, lehenengo eta behin, Erabakitzeko Eskubiderako, ulertuta hau euskal erkidego politikoak daukan ahalmen gisa edozein proiektu politiko demokratikoren aukera egiteko, salbuespenik gabe, inposatutako esklusiorik gabe, beti ere horretarako gehiengoa lortuz gero. Hau da gure elkarbizitza demokratikoaren oinarria, izan hau euskal jendartearen baitan zein estatuko edo estatu gainetiko harremanetan. Ez litzateke beraz ulergarria izango etorkizuneko estatusik euskal instituzioek eskumen osoak izan gabe kontsultak zein erreferedumak deitzeko.

Zuzenbide iturri, bestalde, Autogobernuaren jardunerako, hau baita gure erkidego politikoa sostengatzen duen beste zutoin nagusia.

Idatzi hau sinatzen dugunok eremu oso desberdinetatik gatoz. Badira eremu politikokoak, noski, baina gehiago gara arlo anitzeko ekintzailetza sozialetik gatozenak, alegia, gaztedia, sindikalismoa, feminismoa, empresa eta kooperatibismoa, baina bai eta euskara, cultura, komunikazioa, kirola, unibertsitatea eta beste.

Jendarte zibil garen honetan, gure gaia da autogobernua. Gure egunerokotasunarekin, pertsonen bizimoduarekin, lotura zuzena dauka. Ongi dakigu, bestalde, zenbat eta autogobenu handiagoa, ongizate gehiago eta hobea. Gure historian zehar metatutako sinesmena da. Gure Kontzertu eta Komenio ekonomikoak, lurraldeen arabera, erabakigarriak izan dira horretan. Horregatik uste dugu gure estatus berriak eskumen oso eta esklusiboak behar dituela, akordioaren testuinguruan ongi babestuta, alde bakoitzak besteari soberanía aitortuz, Euskal Herriaren giza garapen jasangarriari lotuta dauden gaietan.

Gure ongizate eredu propia, unibertsala eta jasangarria eraikitzearekin, aberastasuna sortu eta banatzeko ereduarekin, lotura daukan guztiaz mintzatzen ari gara. Enpleguarekin dauka lotura, lan harremanen esparru propioarekin; sistema fiskalarekin; gure zerbitzu publikoekin, Hezkuntza edo Osasunarekin, Segurantza Soziala edo Pentsioekin, gure laguntza sarearekin. Genero parekidetasuna jendartearen eremu guztietan, nagusikeria patriarkala beztertuz, gure baloreen esparruan dago. Neurri berean mintzatzen gara gizarte eleanitza eraikitzeaz, euskara izanik nortasun partekidetuaren hizkuntza, positiboki diskriminatuz baztertze eta errepresio historikoaren ondorioak konpondu asmoz. Era berean erreparatzen diogu geure Botere Judizial propioa sortzeari, edota gure unibertsitate-sarea Euskal Herriaren unibertsitate gisa tajutzeari, kultura eta kirolaren esparrua intromisiorik gabe administratzeari, Euskal Herriaren interesei dagokionean Europako Batasuneko erabaki prozesuetan parte hartzeari.

Izaera demokratikoko aldaketa sakona planteatzen dugu, Euskal Herriak Estatu Espainolarekin izan beharreko harremanetan. Proposatzen den estatusak eta erreformak egungo lurralde eredua aldatzea ekarriko du, Estatu nazioanitzari bide emanez, federala edo konfederala, zeinetan Estatuaren forma bera legitimazio demokratikora lotua izango den. Gure ustez eskenategi berri honek egonkortasun politikoa eta ekonomikoa ekartzen lagunduko du.

Hala ere, une honetan eta gertuko etorkizunean, Estatuaren gobernantza itaun askoren amaraunean korapilatuta dago eta honen norakoa asmatzea ez da bat ere erraza.

Dena dela, ezin dugu amore eman autoritarismo eredu berriak pizten dituzten politika inbolutibo eta neoliberalen aurrean. Ez diegu seduzitzen utzi behar, berez ere iheskorra den eredu autonomikoari, gaur egun ere bete gabeari, ukitu kosmetiko hutsa egitearekin.

Gogoeta hauekin bat eginez, Eusko Legebiltzarreko Autogobernu Batzordean onartutako Oinarri eta Printzipioak, estatus berriari begirakoak, eta Nafarroako Gobernuaren errebindikazioak, norako onean abiatu direla esan dezakegu. Hauenganako atxikimenduak gehitzeko garaia da, edukiak indargabetu ordez beren garapen leialaren alde bultza egin dezaten.

Aipatutako erronkak tamaina handikoak dira. Badakigu. Ahalduntze soziala eskatzen dute. Erabakigarria da aurrera egin ahal izateko.

Erronkek, ordea, ez gaituzte izutzen. Zirikatu egiten gaituzte.

Gure sinesmen demokratikotik abiatua, geure konpromiso eta inplikazio publikotik, jendarte zabalari dei egiten diogu jarrera eragilez sar dadin etorkizun kolektibo honetan.

Demokrazia eta askatasuna!

Euskal Herria, 2018ko abendua

Demokrazia eta askatasuna Hego Euskal Herrian

Desde nuestra convicción democrática, la elaboración y puesta en vigencia de un nuevo estatus para los territorios del país comprendidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi es ya una tarea inaplazable. Son igualmente insoslayables las propuestas de desarrollo de su autogobierno por parte de las instituciones Navarras.

Cuando se cumplen ya cuarenta años de vigencia de la Constitución española nos hallamos inmersos en una encrucijada de similar envergadura a la que muchas de nosotras vivimos a la salida del franquismo.

Eso sí, los contextos políticos en los que se aprobaron los marcos legales aún vigentes en el conjunto del país son bien diferentes a los actuales. Mencionaremos cuatro. Las leyes aprobadas entonces lo fueron en un entorno de poderes fácticos consolidados durante el franquismo. ETA, por otra parte, ha desaparecido definitivamente del escenario político. Hoy son mayoría las generaciones de electores que estuvieron ausentes de aquellos procesos. La actualización de las aspiraciones de la sociedad vasca, con vistas a los retos de un futuro que viene impuesto ya en clave global, reclaman una urgente y profunda reformulación de nuestros entramados institucionales, así como de nuestros consensos y determinaciones.

A todo ello hay que añadir los rasgos de la coyuntura política estatal en el momento actual. Cuatro decenios transcurridos y la experiencia acumulada durante los mismos parecían demandar reflexiones en clave de profundización democrática que incluyese capítulos tales como el modelo territorial o la propia monarquía como forma de Estado.

Muy al contrario, en los últimos años una ola de corrupción e involución antidemocrática está contaminando el conjunto de las estructuras del Estado. El integrismo reaccionario se ha apoderado del Poder Judicial. Desde influyentes espacios políticos y mediáticos se siembra y echa raíces una especie de fundamentalismo, a la vez doctrinario e intolerante, que pone techo de hierro a la Constitución vigente y choca con la voluntad de mayorías políticas en Catalunya o en nuestro propio país, sea en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra.

En definitiva, el panorama político español resulta hoy irrespirable para una sociedad, como la nuestra o la catalana, que aspiran a una democracia basada en el respeto a la voluntad de su ciudadanía. Lo es también para un significativo sector político del Estado español, que bien querría abrir un proceso de regeneración democrática.

Nos parece, por lo tanto, que no debemos esperar más y sí subirnos al tren de un nuevo estatus, factor de cambio para un nuevo marco democrático.

Partimos de una primera y básica constatación confluyente desde trayectorias diferentes: Las vascas y los vascos somos una nación.

El concepto, en sí mismo, nos confiere identidad como comunidad política y se constituye en fuente de Derecho a efectos de un nuevo estatus.

Fuente, en primer lugar, del Derecho a Decidir, entendido éste como la potestad de la comunidad política vasca para optar por cualquier proyecto político democráticamente expresado, sin excepciones, sin exclusiones impuestas, siempre que alcance la mayoría requerida para ello. Es la base de nuestra convivencia democrática, sea en el seno de la sociedad vasca, como en su relación con instancias estatales o supraestatales. De ahí que no sería comprensible un estatus futuro sin competencias plenas para las instituciones vascas en materia de convocatoria de consultas y referendos.

Fuente de Derecho, asimismo, para el ejercicio del Autogobierno, el otro gran pilar sobre el que descansa nuestra comunidad política.

Quienes firmamos el presente escrito somos personas provenientes de muy diferentes ámbitos. Está desde luego el de la política, pero en mayor número aún somos gente proveniente de un amplio espectro del activismo social, de la juventud, del sindicalismo, del feminismo, la empresa o el cooperativismo, como también del euskara, la cultura, la comunicación, el deporte y la universidad.

El autogobierno, como sociedad civil, nos concierne. Tiene que ver con nuestro día a día, con la vida de las personas, y es evidente que en nuestro caso a más autogobierno, más y mejor bienestar. Es una convicción amasada a lo largo de nuestra historia. Nuestros Concierto y Convenio económicos, según el ámbito territorial, han sido determinantes para ello. Por eso consideramos que nuestro nuevo estatus ha de estar dotado de competencias plenas y exclusivas, blindadas en un contexto de acuerdo, desde el reconocimiento bilateral de la soberanía de las partes, en aquellas materias vinculadas al desarrollo humano y sostenible del país.

Nos referimos a todo aquello que tiene que ver con la construcción de nuestro modelo propio de bienestar social, a la vez universal y sostenible, es decir, con nuestro modelo de creación y distribución de la riqueza. Tiene que ver con el empleo, con nuestro marco propio de relaciones laborales; con nuestro sistema fiscal; nuestros servicios públicos, tales como la Educación o la Sanidad, la Seguridad Social o las Pensiones, así como el conjunto de nuestra red asistencial. En la misma medida hablamos de la construcción de una sociedad plurilingüe, con el euskara como idioma de identidad compartida, discriminándolo positivamente a fin de reparar su marginación y represión históricas. Igualmente hacemos notar la tarea de crear nuestro poder judicial propio, así como configurar nuestro sistema universitario como universidad de país, de administrar sin intromisiones el ámbito de la cultura y del deporte, de participar en los procesos de decisión en la Unión Europea en todo aquello que afecte a los intereses del país.

Planteamos un cambio profundo de naturaleza democrática en las relaciones del conjunto del país en el marco del Estado español. El estatus y las reformas que se proponen requerirán una transformación del actual modelo territorial, dando paso a un Estado plurinacional, de corte federal o confederal, en el que la propia forma de Estado esté sujeta a legitimación democrática. Entendemos que ello contribuiría a materializar un escenario de estabilidad política y económica.

No obstante, en estos momentos, y con vistas al futuro más inmediato, la gobernanza del Estado se halla aprisionada en una maraña de interrogantes cuyo decantación no es fácil vislumbrar.

En cualquier caso, no podemos sucumbir ante las políticas involutivas y neoliberales que alumbran nuevas formas de autoritarismo, que a su vez nos seduzcan con meros retoques cosméticos al volatil modelo autonómico vigente, incumplido ya a día de hoy.

En sintonía con estas reflexiones, las Bases y Principios acordados en la Comisión de Autogobierno del Parlamento Vasco, en relación con el nuevo estatus, así como las reivindicaciones del Gobierno Navarro, arrancan en la buena dirección. Es el momento de sumar adhesiones que, lejos de devaluar su contenido, contribuyan a un leal desarrollo de las mismas.

Los retos descritos son de gran magnitud. Lo sabemos. Exigen empoderamiento social, determinante para avanzar en los mismos.

Pero los retos no nos asustan. De hecho, nos estimulan. Desde nuestra convicción democrática, desde nuestro propio compromiso e implicación públicas, invitamos al conjunto de la sociedad a incorporarse con disposición activa a este horizonte de futuro colectivo.

Demokrazia eta askatasuna!

Hego Euskal Herria, diciembre de 2018